Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk Carine

voor vrijgevestigde vaktherapeuten

Praktijk Carine, Beeldende Therapie

KVK nummer: 85780472

BTW nummer: NL004146479B87

AGB code Praktijk Carine, Beeldende Therapie: 90090914

AGB code C.M.M. Wiggers – van  Nuland: 90046107


Beroepsprofessionaliteit

 • De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT, lidnummer 112063). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op nvbt.vaktherapie.nl en op www.fvb.vaktherapie.nl.

     Tevens is de vaktherapeut lid bij de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG, registratienummer 9568).
      Informatie over deze beroepsvereniging kunt u vinden op www.de-nfg.nl.

 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB en de NFG.
 • De vaktherapeut is in het bezit van een HBO diploma Kunstzinnige Therapie, gevolgd aan de Hogeschool Leiden (de opleiding heet nu Vaktherapie) en volgt jaarlijks bij- en nascholing.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website (fvb.vaktherapie.nl).

    Of u kunt zich beroepen bij de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg.
     Informatie is te vinden via https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaats of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over de ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.
 • Het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s) maken uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Praktijk Carine. De therapeut kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van het kind tijdens en buiten de sessie. De ouders/verzorgers blijven verantwoordelijk voor het eigen gedrag van het kind en de gevolgen daarvan. Er kan nimmer aanspraak gemaakt worden op resultaat uit therapie.

 

Kosten

 • De kosten per therapietraject bedraagt € 560,- . Er is een mogelijkheid om in termijnen te betalen. Het factuur kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. Voor meer informatie zie www.praktijkcarine.nl/trajecten.
 • U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT), aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Tevens is de therapeut lid bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).
 • Betalingen dienen binnen 8 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen aangepast worden.

Annulering van de therapie

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50 % van de kosten in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afzegging wordt vanwege de gereserveerde tijd 100 % van de kosten in rekening gebracht.
 • Annuleren is mogelijk door contact op te nemen via e-mail info@praktijkcarine.nl of telefonisch door een WhatsApp bericht, telefonisch bericht of een voicemailbericht via: 06 17 888 798.

Algemene voorwaarden opgesteld 10-11-2023 te Anna Paulowna.